top of page

תקנון האתר

1. הרכישה משירותי ומוצרי האתר הינה מגיל 18 ומעלה.

2. המכירה באתר הינה לטובת שירותים מוזיקליים כגון תשלום עבור הופעות מוזיקה, רכישת שיעורי מוזיקה פרונטליים או אינטרנטיים, הקלטות אולפן וכל שירות אחר הקשור למוזיקה.

3. א. תשלום עבור הופעה: לאחר רכישת השירות, לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי בגין אותו שירות אלא אם כן יתקיים התנאי הבא: ההופעה בוטלה על-ידי מספק השירות. במקרה של גורם חיצוני אשר          גרם לביטול ההופעה כגון: מלחמה, רעידת אדמה, שריפה וכו', תינתן לרוכש האפשרות לקבל תאריך אחר להופעה לשביעות רצונו.

    ב. תשלום עבור כרטיסיית שיעורי נגינה: התלמיד יכול לבחור בין כרטיסיות של 10 או 20 שיעורי נגינה בתשלום מראש ובמחיר מוזל. לאחר הרכישה, לא יינתן החזר כספי או אחר גם אם התלמיד

        החליט להפסיק את שיעורי הנגינה באמצע. במידה ושיעורי הנגינה טרם החלו והתלמיד התחרט, יינתן לו החזר מלא עבור הרכישה. במידה והמורה החליט להפסיק את השיעורים מכל סיבה

        שהיא, התלמיד יקבל החזר באופן יחסי לכמות השיעורים שנותרו לו בכרטיסייה. לדוגמא: אם התלמיד רכש 10 שיעורי נגינה והמורה עצר את השירות לאחר 5 שיעורים, התלמיד יקבל החזר בגין

        5 השיעורים שנותרו בכרטיסייה לפי החישוב: הסך ששולם בעבור 10 השיעורים לחלק ל-10 כפול 5.

     ג. תשלום עבור הקלטות אולפן: המזמין ישלם בעבור הקלטות אולפן מראש לפי הסכום שיסוכם מראש ובכתב. התנאים להקלטה ולמשך ההקלטה יינתנו במעמד קבלת הזמנת העבודה מ "דון גרין

        מופעי חצוצרה".

4. העסק "דון גרין מופעי חצוצרה" ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים לנזק ישיר ו/או עקיף שיגרם כתוצאה משימוש בשירות ו/או שימוש במוצר שנרכש באתר, והאמור בו או מוצג בו, אינו מהווה חוות דעת

    מקצועית. כל מידע שיימסר או כל תוכן שיופיע בכל אחד מן העמודים באתר, אינו מהווה ייעוץ מקצועי, המלצה או חוות דעת כזו או אחרת.

5. מדיניות פרטיות: האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. האתר מתחייב לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר

    בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

bottom of page